Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorami Państwa danych osobowych są:
DORADCA PODATKOWY PIOTR MACIEJEWSKI SP. Z O.O.
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada 9,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego
Wydziału X Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000007139,
NIP 6332047615, REGON 277537194
wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł, , reprezentowana przez:
Monika Maciejewski-Dzierżawa – Prezes Zarządu, Piotr Maciejewski – Wiceprezes Zarządu
oraz:
Kancelaria Doradcy Podatkowego Super Nowa Piotr Maciejewski
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. 11 Listopada 9,
NIP 6331004934,
Piotr Maciejewski – właściciel
na zasadach współadministrowania.

 1. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. 11 Listopada 9 lub email: maciejewski@doradcy.net.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  a). w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
  b). w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c). w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Państwa roszczeniami realizując nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d). w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e). w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego celem dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób;
  f). w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez:
  a). wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli do momentu upływu okresu roszczenia podatkowego licząc od końca roku, w którym to roszczenie wygasa. Liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  b). Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od złożenia Państwu przez nas oferty, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
  c). Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  d). Zapis z monitoringu wizyjnego przechowywany jest do momentu nadpisania, nie dłużej niż 3 miesiące.
 4. Udostępnienie Państwa danych osobowych na zlecenie Administratora następuje do podwykonawcy, który dostarcza oprogramowanie księgowo-kadrowe.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  a). prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b). prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c). prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d). prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e). prawo do przenoszenia danych;
  f). prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g). wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 6. Państwa prawa będą realizowane na pisemny wniosek przesłany na adres mailowy lub złożony w siedzibie.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub przekazania informacji dotyczącej naszej usługi.
 8. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom