Magdalena Marulska: Zezwolenie na pracę sezonową

Magdalena Marulska: Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową.

Jest to zezwolenie dotyczące zatrudnienia cudzoziemca do wykonywania pracy sezonowej, czyli zezwolenie typu S. Jest ono uregulowane w Ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wymagane jest wtedy, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę sezonową na podstawie umowy o pracę z podmiotem, którego
o siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się w Polsce.

Pracą sezonową nazywamy pracę  w branżach uzależnionych od pór roku lub warunków atmosferycznych. Nie może być ona wykonywana dłużej niż 9 miesięcy w roku.

Według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według  Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca pracę sezonową można wykonywać w takich sekcjach jak:

  • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
  • Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy lub  małżonka/-kę  przebywających w Polsce legalnie, nie trzeba uzyskać zezwolenia. Zatrudniając obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji oraz Mołdawii nie ma konieczności dołączania informacji do starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy lokalnym.

Wniosek o zezwolenie trzeba złożyć przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca
w Powiatowym Urzędzie Pracy, listownie lub elektroniczne za pomocą portalu Praca.gov.pl. Koszt złożenia wniosku to 30 zł. Urząd zweryfikuje poprawność wniosku, a starosta wyda zezwolenie na pracę sezonowa lub wpisze wniosek do ewidencji. W sytuacji, gdy wniosek zostanie wpisany do ewidencji konieczne jest złożenie oświadczenia o zgłoszenia cudzoziemca do świadczenia pracy sezonowej za pomocą portalu Praca.gov.pl. W sytuacji odmowy wydania zezwolenia można odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania informacji. Odwołanie należy złożyć do o Ministra Rodziny i Polityki Społecznej poprzez starostę, który wydał decyzję.

Po otrzymaniu zezwolenia konieczne jest przedstawienie pracownikowi umowy o pracę
w języku zrozumiałym dla niego, a następnie podpisanie z nim jej na warunkach, które zostały zawarte w zezwoleniu na pracę sezonową. Płaca cudzoziemca nie może być niż od płacy innych pracowników, którzy wykonują podobne zajęcia lub są na porównywalnych stanowiskach.

Nie ma konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia w przypadku, gdy następuje:

  • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu zlecającego świadczenie pracy cudzoziemcowi;
  • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
  • zmiany zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
  • zawarcie z cudzoziemcem umowy o pracę lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast umowy cywilnoprawnej;
  • zawarcie z cudzoziemcem innej umowy niż wskazana w zezwoleniu na pracę sezonową umowa o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom