Piotr Maciejewski: Komu potrzebny jest zarządca sukcesyjny?

Piotr Maciejewski: Komu potrzebny jest zarządca sukcesyjny?

Komu potrzebny jest zarządca sukcesyjny?
Jeżeli prowadzisz swoją działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej osób fizycznych, to zarządca sukcesyjny ułatwi Twoim spadkobiercom poprowadzenie Twojego przedsiębiorstwa w najgorszym z możliwych momentów, tuż po Twojej śmierci. Zarządca sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy.
Na początku lat 90 tych, pełen entuzjazmu i pomysłów otworzyłeś swoją firmę i z sukcesem prowadzisz ją do dzisiaj. Ze względu na wiek, w którym jesteś, czasami myślisz o tym co spotka każdego z nas, także Ciebie, o śmierci. Być może w Twojej firmie jest ktoś, kto prowadzi sprawy firmy w czasie Twojej nieobecności, urlopu, choroby. Uważam, że to najbardziej właściwy moment, aby powołać w firmie zarządcę sukcesyjnego.
5 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstwa. Ustawa ta pozwala jeszcze za życia przedsiębiorcy wskazać osobę, która w wypadku śmierci przedsiębiorcy będzie przez maksymalnie dwa lata zarządzała przedsiębiorstwem zgodnie z życzeniami i potrzebami spadkobierców.
Ustawa przewiduje dwa sposoby ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.
Pierwszy, dokonywany za życia przedsiębiorcy, polegający na tym, że to on powołuje do tej funkcji osobę i ujawnia ten fakt w centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej. Czynności tej może dokonać przedsiębiorca w zwykłej formie pisemnej.
Drugi, zarządcę mogą powołać spadkobiercy przedsiębiorcy w okresie do 2 miesięcy od dnia jego śmierci. W tym wypadku wymagana jest zgoda wszystkich osób którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. Powołanie zarządcy przez spadkobierców wymaga formy aktu notarialnego.
Zarządca sukcesyjny w żaden sposób nie nabywa prawa własności do przedsiębiorstwa, jak sama nazwa wskazuje jego obowiązkiem jest zarządzanie przedsiębiorstwem. To spadkobiercy podejmują decyzje w jaki sposób zarządca ma kierować przedsiębiorstwem.
Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę za jego życia pokazuje całemu otoczeniu gospodarczemu, także pracownikom, że nagłe zdarzenie jak śmierć przedsiębiorcy nie spowoduje zatrzymania życia firmy. Z chwilą śmierci przedsiębiorcy, w centralnej informacje ewidencji działalności gospodarczej do aktualnej nazwy firmy zostanie dołączony człon „w spadku”. Jest to sygnał dla całego otoczenia gospodarczego, że od tej pory przedsiębiorstwo osoby fizycznej jest prowadzone przez zarządcę sukcesyjnego. Następuje sukcesja praw i obowiązków. Nie zmienia się numer NIP firmy, kasy fiskalne są dalej te same, kontrakty dalej wiążą strony, umowy o pracę nie wygasają.
Kto może być zarządcą sukcesyjnym?
Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana każda osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych i wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Ile wynosi wynagrodzenie zarządcy sukcesyjnego?
Do wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu. Oznacza to, że zarządca może wykonywać swoje czynności za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wielkość wynagrodzenia ustalają spadkobiercy w porozumieniu z zarządcą.
Obowiązki zarządcy sukcesyjnego.
Pierwszą czynnością po objęciu zarządu, czyli po śmierci przedsiębiorcy, jest stworzenie wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku. Wykaz ten obejmuje wszystkie składniki przedsiębiorstwa
w spadku, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili śmierci przedsiębiorcy,
a także długi spadkowe związane z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy. Tak sporządzony wykaz, zarządca sukcesyjny niezwłocznie składa przed notariuszem.
Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego, zarządca sukcesyjny wykonuje prawa
i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.
Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego.
Zarządca sukcesyjny ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzone na skutek nienależytego wykonywania obowiązków. Zarządca sukcesyjny nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Dlaczego powinieneś powołać zarządcę sukcesyjnego?
Jeżeli chcesz ułatwić następcom prawnym kontynuowanie Twojej działalności po Twojej śmierci, to powołaj najwłaściwszą osobę na zarządcę sukcesyjnego Twoją firmy
w przyszłości. Daj swoim następcom prawnym czas na podjęcie decyzji czy chcą kontynuować działalność na własny rachunek, sprzedać firmę czy ją po prostu zlikwidować. Jeżeli za życia powołasz zarządcę sukcesyjnego to Twoi spadkobiercy będą mieli 2 lata na to, żeby podjąć najlepszą decyzję.
Potrzebujesz więcej informacji na temat zarządu sukcesyjnego umów się na spotkanie, zapraszam.

Nasi klienci mogą liczyć na:

Miłą obsługę
Miłą obsługę
Gwarantujemy miłą obsługę Klienta oraz w pełni fachowe doradztwo
Dogodne terminy
Dogodne terminy
Nasze zadanie wykonujemy w wyznaczonym terminie. Możliwie jak najszybciej
Doświadczenie
Doświadczenie
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie księgowości i kadr
Rzetelność
Rzetelność
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sprostamy jego potrzebom